هویت بصری

wordpress min

هویت بصری همه افراد دارای مجموعه ای از ویژگی های خاص هستند که باعث می شود که برای دیگران قابل تشخیص باشند. به این ویژگی های افراد از نام گرفته، تا تمام جنبه­های شخصیتی فرد، هویت بصری می گویند. نه تنها تمام افراد یک جامعه، به یک هویت مشخص نیاز دارند بلکه این امر برای […]